Privacy Statement

We respecteren uw privacy. Uitgangspunt in onze communicatie met bewoners en bewonersgroepen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze Privacy Statement hieronder leest u hoe we met uw persoonsgegevens en andere informatie in het project omgaan.

Uw naam, uw adres, e-mailadres en telefoonnummer bewaren we gedurende het project met als doel om u van de ontwikkelingen binnen het project op de hoogte te houden. Ook gegevens over uw woning worden door ons verzameld. Deze verzamelde gegevens zijn alleen voor medewerkers van De Kolibries beschikbaar en worden na afloop gewist.

We verzamelen gegevens van woning-eigenaren, van verhuurders en huurders van woningen binnen het projectgebied.

Persoonlijke gegevens worden bij voorkeur verkregen bij de betrokkene zelf waarbij om toestemming van gebruik van deze gegevens wordt gevraagd. Als persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verkregen wordt hiervan bij de eerste communicatie met betrokkene melding gemaakt waarbij de bron van de persoonsgegevens wordt vermeld. De betrokken heeft op dat moment de mogelijkheid eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen.

Rechtsgrondslag: Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomst (opdracht) uit te voeren. In deze overeenkomst is een verwijzing naar de privacy-statement opgenomen. Van de gegeven toestemming wordt bewijs bewaard.

Persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het versturen van correspondentie (o.a. uitnodigingen, nieuwsbrief).

Er worden technische en organisatorische maatregelen getroffen die een passend beschermingsniveau bieden voor betrokkenen met het oog op gegevensverwerking. Toegang tot de gegevens hebben de betrokken professionals van de Kolibries.

Gebruik van persoonsgegevens verloopt volgens de Handleiding AVG. Er wordt uitsluitend gewerkt met standaardinstellingen (privacy by design & default).

De persoonsgegevens worden niet met anderen, personen en organisaties binnen en buiten het project gedeeld. In het geval van verslaglegging worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Vervallen de goede redenen om persoonsgegevens te bewaren (het project is afgerond) dan worden de persoonsgegevens gewist.

De betrokkene (projectdeelnemer) kan:

Toestemming geven voor gebruik van persoonsgegevens.
Vragen om informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.
Inzage vragen in de opgeslagen persoonsgegevens.
Om aanpassing – correctie vragen van de vastgelegde persoonsgegevens.
Medewerking weigeren, het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens verbieden.
De toestemming voor gebruik van de persoonsgegevens intrekken.
Vragen om beperkt gebruik van de persoonsgegevens.
Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens