Toekomstperspectief Bouwblok VvE

Het energietransitie proces voor een VvE is te verdelen in het maken van een gedragen integraal plan en het organiseren van collectieve trekkracht en draagkracht.

Bij de identificatie van de VvE wordt als eerste gekeken naar:

-de wijze van organisatie, actieve gemotiveerde leden/bestuur,
-de bouwkundige situatie,
-de financiële situatie,
-eigendomsverhoudingen en
-hoe ervaren de VvE leden het wonen binnen de VvE.

Vandaar uit wordt het masterplan bedacht dat uiteindelijk moet leiden tot enerzijds energieneutraal /aardgasvrij en anderzijds een gezond beheer in de toekomst.

De identificatie van de VvE bestaat uit:
-hoe staat het gebouw ervoor (nulmeting bouwkundig en installatietechnisch),
-wat stroomt er doorheen (nulmeting energieverbruik),
-hoe wordt het minder energieverbruik minder (masterplan),
-hoe kunnen we het betalen (rekenmodel-mjop).

In het maken van een gedragen integraal plan worden alle beschikbare ingrediënten op het gebied van beschikbare financiën, juridische afwegingen (splitsingsacte, besluitvorming), bouwkundige innovatieve bouwkundige afwegingen, vergunningen en wensen bewoners meegewogen.

Essentieel is dat vanaf het eerste moment de VvE leden in het ontwikkelingsproces meegenomen worden. Te beginnen met een enquête onder alle leden om wensen, irritaties, woongenot (woning en woonomgeving) en draagvlak te peilen. De informatie-uitwisseling en besluitvorming zal over het hele proces verdeeld worden. De maatwerk aanpak zal per VvE verschillen in tijd, juiste moment en motivatie bewoners. Het werken vanuit het perspectief van de bewoners staat daarin centraal.   

Het masterplan  (gedragen integraal plan) zal vertaald worden in beeld en ontwerp. De actieve leden zullen vanaf het begin samen de verhaallijn opbouwen met beeld, tekst en grafiek. Verbeelding van de huidige situatie, kasstromen en ontwerp fases, en daarnaast referentiebeelden, visualisaties en technische uitwerking. Veel tijd en energie wordt gestoken in het participatieproces  (koffie, thee, energie bijeenkomsten, keukentafelgesprekken). Uiteindelijk moet een gekwalificeerde meerderheid van de VvE leden beslissen. De masterplan benadering geeft ook ruimte om de juiste stappen in tijd en moment gefaseerd te bepalen. 

Bril Energietransitie:

Door het kijken vanuit de energiebril naar de VvE krijg je een frissere kijk op de mogelijkheden op de korte en lange termijn en kan je een toekomstperspectief voor de lange termijn vast stellen voor de bouwblok. Vaak zijn de MJOP (meerjaren onderhouds planningen)  conservatief ingestoken en de reservering vaak gekoppeld aan niet structurele ingrepen op de langere termijn en zijn de bouwkundige ingrepen “los” van mekaar bedacht in plaats van in logische samenhang.

Het kijken vanuit de energiebril geeft vaak slimmere mogelijkheden aan om het gebouw op een kwalitatief hoger niveau te brengen en naar een gezond financieel beheer in de toekomst. 1+1=3.

Ook de mogelijk om de financiering vanuit de VvE af te sluiten i.p.v. individueel vergroot de mogelijkheid tot collectieve ingrepen voor de lange termijn.